Werken bij Ramdihal advocaten

Ramdihal advocaten in de pers

Zaak van de week

Mr. E.C. Ramdihal: 30 jaar advocaat!  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Strafrechtadvocaten
  • De Rechtspraak
  • Raad voor de rechtsbijstand

Bijstandszaken 

 

Wij kunnen namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen als de Dienst Werk en Inkomen (DWI) u een beschikking stuurt of handeling verricht waar u het niet mee eens bent. Te denken valt aan:

 

  • Afwijzing van uw bijstandsaanvraag
  • Stopzetting of intrekking van uw bijstandsuitkering
  • Terugvordering van uitgekeerde bijstand
  • Verlaging van uw bijstandsuitkering

 

Verder kunnen wij namens u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank (bestuursrechtelijk kort geding). Hierbij vragen wij de voorzieningenrechter om een spoedvoorziening te treffen en de DWI op te dragen om voorschotten uit te keren.

 

Tevens kunnen wij u adviseren over andere bijstandskwesties, zoals huisbezoek door medewerkers van de DWI of een nieuwe bijstandsaanvraag.

 

In bijstandszaken loopt de termijn voor het indienen van een bezwaar- en beroepschrift af na zes weken. Het is echter belangrijk dit niet af te wachten en zo spoedig mogelijk een advocaat te benaderen.

 

Wij behandelen bijstandszaken op pro deo basis, zodat u ons kantoor waarschijnlijk de laagste (door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen) eigen bijdrage en voor een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige herziening het laagste griffierecht verschuldigd bent.